Allmänt

Föreningen Rättvist byggande (802542-1457) och dess servicebolag Rättvist byggande service AB (559368-3013) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Rättvist byggande service AB har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Rättvist byggandes medlemmar består av byggherrar, dvs slutkunder/beställare av byggentreprenader.

Vår medlem är ytterst ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (”Personuppgiftsansvarig”). Rättvist byggande service AB är utsedd att hantera personuppgifter som krävs för att fullgöra det förebyggande arbetet mot arbetslivskriminalitet som medlemmen bedriver (vi är ”Personuppgiftsbiträde”). För detta ändamål finns ett Personuppgiftsbiträdesavtal mellan medlemmen och Rättvist byggande service AB.

En del av arbetet (arbetsplatskontroller) genomförs av säkerhetsföretag på uppdrag av Rättvist byggande service AB och de lyder under samma avtal som Rättvist byggande service AB själva (säkerhetsföretaget är ”Underbiträde”).

Varför behandlar Rättvist byggande uppgifter om dig?

Rättvist byggande service AB behandlar endast personuppgifter i syfte att beivra arbetslivskriminalitet i entreprenadprojekt hos sina medlemmar.

Arbetsmodellen har följande ändamål:

  • att säkerställa att endast personer som har laglig rätt att arbeta i Sverige arbetar på medlemmens arbetsplatser
  • att säkerställa att de som arbetar i projekten erhåller skäliga löner
  • att endast föranmälda underentreprenörer är verksamma i projekt och befinner sig på byggplatsen

Grunderna för att behandla personuppgifter på ett lagligt sätt finns främst i artikel 6 i den *allmänna dataskyddsförordningen. Grunden för att behandla personuppgifter enligt ändamålet ovan är intresseavvägning (F). Med intresseavvägning menas att de olika intressena för Personuppgiftsansvarig och den registrerade ska vägas mot varandra.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att medlemmen ska nå sitt ändamål. Syftet med ändamålet är att motverka arbetslivskriminalitet i de egna entreprenadprojekten så att branschen ska uppfattas som seriös och laglig. Syftet är också att stödja seriösa företag i branschen och främja korrekta arbetsförhållanden. Behandlingen av personuppgifter är också tillför att skydda och tillvarata den registrerades intressen.

När och vilka personuppgifter samlar vi in och när tas de bort?

  • Personuppgifter (namn, mejl, personnummer, foto samt uppgifter om tillstånd och lönenivå) kan samlas in vid granskning av näringsverksamhet och vid arbetsplatskontroller för att följa upp lag- och avtalsefterlevnad. Om inget brott mot avtal eller lag misstänks tar vi bort personuppgifterna. Vid misstanke om lag- och/eller avtalsbrott hanteras personuppgifterna till dess att den avtalsrättsliga hanteringen är avslutad.
  • Personuppgifter (namn, befattning och mejl) som lämnas i samband med prenumerationer av våra medlemsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.
  • Personuppgifter (namn, befattning, telefonnummer, mejl, adress och faktureringsadress) till föreningens medlemsregister administreras av Byggherrarna och sparas så länge som man är medlem i föreningen. Se Byggherrarnas integritetspolicy Faktureringsunderlaget för avgifterna sparas enligt gällande bokföringsregler.
  • Rättvist byggande använder cookies på webbplatsen www.rattvistbyggande.se. Läs mer under ”Cookiepolicy”.

Har du fått en ”UC”?

Om du som enskild näringsidkare eller handelsbolag har uppdrag i något kontraktsled till någon av föreningen Rättvist byggandes medlemmar så kan du få ett brev om att ditt bolag blivit granskat av oss (en kreditupplysning). Om du inte hört något från oss så är allt i sin ordning. Du behöver inte göra något och det påverkar inte din kreditvärdighet att vi gör kontroller. Men vi är skyldiga att upplysa om denna kontroll på detta sätt. Hör av dig till info@rattvistbyggande.se om du har frågor.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Rättvist byggande service AB lämnar endast ut personuppgifter vid lagbrott till svenska myndigheter och vid lag-/eller avtalsbrott till ansvariga avtalsparter.

Rätt att begära information

Om du inte vill att Rättvist byggande service AB behandlar dina personuppgifter kan du skriftligen anmäla detta till info@rattvistbyggande.se.

Du har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som Rättvist byggande service AB behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och skickas till info@rattvistbyggande.se. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Har du några frågor om hur Rättvist byggande service AB behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@rattvistbyggande.se.

Cookiepolicy

När du besöker Rättvist byggande service AB webbplats kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i form av en "cookie" eller liknande fil.

En cookie är en fil som sparas av din webbläsare på datorn. Cookien lagrar information som kan användas exempelvis för att spara en inställning du har gjort på webbplatsen så att den finns kvar vid ditt nästa besök, eller för att kunna lagra information om ditt besök i vårt webbanalysverktyg (Google Analytics). Cookien ligger kvar på din dator antingen tills du stänger ner webbläsaren (sessionscookie), under en viss bestämd tid eller tills du själv tar bort den.

Inaktivera cookies

Om du inte vill att cookies ska sparas genom att du besöker vår webbplats, behöver du inaktivera cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör på www.minacookies.se/ditt-val/.


*Allmänna dataskyddsförordningen
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmänna dataskyddsförordningen).

Publicerad
Senast uppdaterad