Vi vill därför belysa viktiga aspekter av inskrivningen och skalskyddet som bör beaktas för att uppfylla Rättvist byggandes krav.


Inskrivningsrutin

Inskrivning sker idag på så gott som alla arbetsplatser med ett inhägnat område. Detta är ett avgörande moment för att kontrollera så att rätt företag är på plats men även att förebygga fusk och kriminalitet på den aktuella arbetsplatsen.

Rättvist byggandes råd är att följande kontrolleras vid inskrivning (utöver andra kontrollpunkter som entreprenören har):

  • Aktivt ID06-kort.
  • Giltig ID-handling som överensstämmer med identitet på ID06-kort och visar medborgarskap eller nationalitet.
  • Handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige (t.ex. permanent uppehållstillstånd eller LMA-kort) om personen inte är EU/EES-medborgare.
  • Om personen inte är EU/EES-medborgare och saknar handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige måste rätten att arbeta kontrolleras mot Migrationsverket.
  • Företaget är föranmält till och registrerat av Rättvist byggande i det aktuella projektet.

Rättvist byggandes vägledning för att förebygga arbetslivskriminalitet vid inskrivning:

Skalskydd

För att inskrivningsrutinen ska uppfylla sitt syfte är det avgörande att arbetsplatsen har ett väl fungerande skalskydd. Dvs. En inhägnad av arbetsplatsen som säkerställer att endast behörig personal kan gå in.

För detta krävs i normala fall:

  • Ett byggstängsel runt arbetsplatsen som är ordentligt förankrat i fasta element eller andra byggstängselsektioner.
  • En kontrollerad personalentré i form av snurrgrind eller låst dörr som endast kan öppnas av inskriven personal och godkända företag.
  • Fordonsgrindar med begränsad tillhörighet så att endast behöriga personer kan öppna för leveranser och fordon.

För att upprätthålla skalskyddets funktion krävs att detta ronderas regelbundet för att kontrollera att inga hål/öppningar/brister finns. Rättvist byggandes rekommendation är att detta görs 2 gånger per arbetsvecka.


Publicerad
Senast uppdaterad