Vad är en giltig id-handling?

Enligt Polisen är följande giltiga id-handlingar1:

 • Svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
 • Svenskt nationellt id-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt SIS-märkt id-kort
 • Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Utöver ovanstående accepteras följande handlingar från medborgare i EU/EES-land och Schweiz:

 • EU-pass som är utfärdat från och med 1 september 2006 eller senare.
 • Pass som är utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med 1 september 2006.
 • Nationellt id-kort för EU-medborgare som är utfärdat från och med den 2 augusti 2021 enligt EU-förordningen 2019/1157 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare. Observera att det inte är tillräckligt att kortet är utfärdat från och med detta datum, det ska även uppfylla vissa säkerhetskrav.

En id-handling visar vem en person är, men beroende på medborgarskap visar inte en id-handling personens rätt att vistas och arbeta i Sverige. Alla id-handlingar visar inte heller medborgarskap/nationalitet (i Sverige visas detta på nationellt id-kort och pass).

Detta innebär att:

En person med giltig id-handling uppfyller legitimationsplikten på byggarbetsplatsen. Men om samma id-handling inte visar medborgarskap/nationalitet, så kan personen behöva styrka sin rätt att arbeta i Sverige genom en handling som visar medborgarskap/nationalitet eller arbets-/uppehållstillstånd/LMA-kort.

Skillnaden mellan id-handling och arbetstillstånd (AT) / uppehållstillstånd (UT)

Om en person är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver denna i de flesta fall ha ett arbetstillstånd 2.

Personen behöver inte ansöka om arbetstillstånd om den:

 • har permanent uppehållstillstånd.
 • är student med ett uppehållstillstånd för studier på högskolenivå.
 • är forskare som har beviljats särskilt uppehållstillstånd för forskning.
 • är asylsökande och är undantagen från kravet på arbetstillstånd (har AT-UND).
 • är EU-medborgare.
 • har ett uppehålls- och arbetstillstånd (UAT) som skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av särskilt ömmande omständigheter, på grund av verkställighetshinder, eller på grund av familjeanknytning.

Fotodokumentation

För att möjliggöra uppföljning av ovanstående måste Rättvist byggandes kontrollanter fotodokumentera handlingarna som kontrolleras. Dokumentationen och personuppgifter hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy.


1Polisen, https://polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/besok-passexpedition/giltiga-id-handlingar/,(29 juni 2020)

2Migrationsverket, https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld.html, (19 augusti 2022)


Publicerad
Senast uppdaterad