Sammanfattning av Rättvist byggandes särskilda avtalsvillkor

Byggherren tillämpar avtalsvillkor kopplade till Rättvist byggande enligt dokumentet Avtalsklausuler för Rättvist byggande. Dessa avtalsvillkor ingriper på flera sätt i branschens standardavtal AB 04 och ABT 06 samt normala mallar för administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 och AMA AF 21 på ett sätt som är viktigt att alla kontraktsparter fullt ut förstår. Här följer en översikt av de viktigaste momenten.

Generellt

Den grundläggande principen är att byggherren granskar alla företag som medverkar i entreprenaden före och under entreprenaden (genom företagsgranskning vid föranmälan och genom oannonserade platsbesök). Byggherren förbehåller sig rätten att neka underentreprenörer oavsett kontraktsled både före och under entreprenadtiden om det kan motiveras av lag eller avtal. I detta ingår en rätt att under vissa omständigheter slänga ut entreprenörer oavsett kontraktsled från ett pågående projekt.

Konsekvenser avseende tidplan och ekonomi som orsakas av nekandet ska bäras av byggherrens avtalade huvudentreprenör. Denne entreprenör är ansvarig för sin leverantörskedja såsom för sin egen personal. Syftet med detta är att skapa konkreta incitament för huvudentreprenören att granska sina underentreprenörer och se till att endast seriösa entreprenörer anlitas i projektet.

Medlemmar i Rättvist byggande ska alltid verkställa viten enligt de särskilda avtalsvillkoren och dessa viten får inte jämkas eller förhandlas bort inom ramen för en ÄTA-reglering, ett hinderskrav eller motsvarande.

Verifierade och misstänkta lagbrott rapporteras alltid till polisen och andra berörda myndigheter, som till exempel Skatteverket och Migrationsverket.

Enbart förhandsanmälda och granskade UE tillåts tillgång till arbetsplatsen

Samtliga underentreprenörer (inklusive bemanningsföretag) som ska utföra arbete i ett projekt anslutet till Rättvist byggande ska föranmälas till Rättvist byggande minst fem (5) arbetsdagar före påbörjat arbete. Föranmälan ska göras för varje enskilt entreprenadprojekt. Detta gäller i alla kontraktsled.

Underentreprenörer får inte påbörja arbete före Rättvist byggande har beviljat det.

Konsekvenser vid brist

 • Underentreprenörer som begår brott mot avtal och/eller lag kan uteslutas ur entreprenaden trots att denne beviljats att arbeta i projektet sedan tidigare. Uteslutning drabbar också alla underentreprenörer till det uteslutna företaget.
 • Om en nekad eller utesluten underentreprenör ändå utför arbete i entreprenadprojektet utgår ytterligare vite om 100 000 kr per företag och tillfälle.

Endast personer som är anställda av förhandsanmäld och granskad entreprenör tillåts tillgång till arbetsplatsen

Samtliga personer som arbetar på arbetsplatsen ska kunna visa vem som är deras arbetsgivare och denna arbetsgivare ska vara föranmäld och granskad.

Konsekvenser vid brist

 • Personer som inte kan visa att de är anställda av rätt entreprenör kan komma att avvisas från arbetsplatsen och inte tillåtas arbeta förrän frågan är utredd.
 • Vite om 10 000 kr utgår per person som arbetar i projektet utan att vara anställd av entreprenör som är föranmäld och har beviljats arbeta i projektet.

Korrekt tillämpning av ID06-systemet gäller

Samtliga arbetande i entreprenaden ska ha ett giltigt och aktiverat ID06-kort synligt på sin person. ID06-kortet ska vara utställt av en underentreprenör som föranmälts och beviljats enligt ovan. Samtliga arbetande i entreprenaden ska på anmodan kunna legitimera sig med en ID-handling som påvisar nationalitet och överensstämmer med ID06-kort.

Konsekvenser vid brist

 • Vite om 10 000 kr per individ och tillfälle som saknar giltigt och aktiverat ID06-kort.
 • Vite om 10 000 kr per individ och tillfälle som saknar giltig legitimation.
 • Personer som inte kan visa korrekta handlingar kan komma att avvisas från arbetsplatsen och inte tillåtas arbeta förrän frågan är utredd.

Alla på arbetsområdet ska ha rätt att arbeta i Sverige

Det är upp till byggherrens avtalade entreprenör att säkerställa att all personal i entreprenadprojektet har rätt att arbeta i Sverige under hela entreprenadens utförande.

Konsekvenser vid brist

 • Vite om 50 000 kr per individ och tillfälle som inte kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige på kontrolltillfället.
 • Entreprenör oavsett kontraktsled som anlitar personer utan rätt att arbeta i Sverige kan komma att uteslutas ur entreprenaden. Uteslutning drabbar även denna entreprenörs UE oavsett kontraktsled.

Adekvat inhägnad och inpassering skyddar mot brottslighet

Arbetsplatsens inhägnad ska vara ändamålsenlig och uppfylla lägsta kravet att obehöriga inte kan ta sig in på arbetsområdet utan att använda verktyg (bryta sig in).

Personalgrindar ska ha en fördröjning vid användande av samma ID06-kort för att förebygga obehöriga inpasseringar.

Konsekvenser vid brist

 • Vite om 10 000 kr per påpekad brist i inhägnad. Vite om 10 000 kr per vecka som bristerna inte åtgärdas.

Lönenivåer och andra arbetsrättsliga villkor är viktiga för beställaren

Samtliga underentreprenörer ska kunna visa hur arbetsrättsliga villkor (rätt nivå på lön, arbetstid och semester) uppfylls, om sådana krav ställts.

Konsekvenser vid brist

 • Om de arbetsrättsliga villkoren inte uppfylls av en arbetsgivare, oavsett led i entreprenaden, kan arbetsgivaren uteslutas ur entreprenadprojektet.

Alla ska sköta sina skatter och avgifter

Samtliga underentreprenörer ska betala skatter och avgifter i antingen Sverige eller sitt hemland. Betalningen måste vara rimlig i förhållande till projektets storlek.

Konsekvenser vid brist

 • Vite om 50 000 kr per underentreprenör som inte kan bevisa att denne betalat skatter och avgifter.

Hävning

Vid omfattande överträdelser av krav kopplade till Rättvist byggande äger byggherren rätt att häva entreprenadavtalet. Se AFC/D. 8 i administrativa föreskrifter.

Publicerad
Senast uppdaterad